Personlige og sociale færdigheder kan læres og følelser er ikke bare noget man har! Følelser er færdigheder, som man kan bruge konstruktivt, hvis man ved hvordan. Skolegang på Specialskolen Bramsnæsvig indeholder derfor social træning, et temaforløb, som alle elever får tilbudt i løbet af deres skoletid. Undervisningen tilrettelægges differentieret efter elevens modenhed og kognitive funktionsniveau. Undervisningen tilrettelægges gruppevis/kønsopdelt eller individuelt, alt efter behov og emne.

Tema 1: Følelser

Alle mennesker har følelser – ligefra det nyfødte barn der benytter sig af de samme ansigtsmuskelbevægelser som voksne, men ikke kan samle dem til ansigtsudtryk før omkring 3-4 månedersalderen. Spejlneuroner er et genetisk redskab, som er tilstede allerede ved fødslen hos det spæde barn. Spejlneuroner muliggør, at når en følelse kommer til udtryk i ansigtets muskulatur og bliver set af en anden, vil vedkommende være i stand til at fornemme den samme følelse i sig selv. Først omkring 6 – månedersalderen kan barnet udtrykke sig gennem de 6 primære emotioner, som glæde, sorg , vrede , angst, overraskelse og væmmelse.

Da vores elevgruppe ofte har svære neurologiske udfordringer, er det vanskeligt for dem, at udtrykke, aflæse og forstå andre mennesker. Derfor er det helt afgørende, at det pædagogiske personale er meget tydelige i ansigtsmimik, kommunikation og kropssprog i samspillet med eleverne.

På Specialskolen Bramsnæsvig arbejder vi med følelser på forskellige niveauer alt efter hvor eleven er i forhold til følelsesmæssig og social udvikling. I undervisningen omkring følelser bruger vi redskaber som “Trin for Trin” i form af situationsbilleder, som udtrykker de forskellige følelser og understøtter samtaler derom. Derudover anvendes KAT-kassen, Kognitiv Affektiv Træning, som er et redskab til uddybende samtaler, der udvikler emotionelle kompetencer. Eleverne bliver bevidste om deres egne følelser og får hjælp til at skelne imellem dem og sætte ord på.
Som en del af social træning anvendes rollespil – både af elever, lærere og pædagoger. Det giver eleverne en bevidsthed om hvordan kroppen reagerer og afspejler sig i de forskellige følelser. I undervisningen benytter vi film om følelser, som giver anledning til fælles samtaler og efterfølgende spørgsmål. Vi gør meget ud af at inddrage elevernes egne følelser, når vi ser billeder, spiller rollespil, ser film eller læser fortællinger. Fx: har de selv oplevet at have denne følelse? Og hvordan kunne det mærkes på egen krop?

 

Metoder: Trin for Trin, billeder, KAT-kasse, rollespil, bøger, film og spejl.

Tema 2: Venskaber

Tætte relationer er vigtige i forhold til trivsel og alle mennesker næres af omsorg. Spejlingsprocesser er forudsætningen for at kunne indgå i relationer, – at kunne spejle sig i andre, føle empati og vise medfølelse. Ikke alle elever har den modenhed neurologisk, der skal til, for at kunne indgå socialt eller have et begyndende venskab. Initiativet til kontakt, leg og venskab opleves ofte, men det kan for mange af vores elever være svært at udtrykke eller vise det. Det er derfor den voksnes ansvar, at motivere og understøtte elevens initiativer ved at guide og give konkrete redskaber til den enkelte. Venskaber bidrager til følelsen af samhørighed, hvilket styrker selvværd og meningsfuldhed hos den enkelte. Derudover styrker og udvikler man igennem venskaber evnen til at lytte, aflæse, vise og udtrykke empati og sympati. I venskaber kan man opleve alle de 6 grundfølelser.

Venskab rummer fælleskab og glæde, skuffelse og vrede, opmuntring, støtte og forskellige roller. Venskabsforhold modvirker rivalisering mellem børn og fremmer udvikling og samarbejde og ansvar. Det verbale samspil øges og stimulerer den kommunikative kompetence hos børnene. Venskaber forudsætter både indlevelse og medfølelse og udvikler evnen til samme.
Pædagogen kan fremme eller forsvare venskabsrelationer mellem børn ved sin måde at arbejde på og ved sin sammensætning af gruppens størrelse.” (Empati gennem leg og sprog – Margareta Öhman)

“Det fælles tredje”

I social træning arbejder med vi med “det fælles tredje”, hvor eleven og den voksne eller eleverne imellem, på en ligeværdig måde løfter og løser en given opgave, eller deltager i en fælles aktivitet, som er meningsfuld for alle parter. Det kan være kreative aktiviteter, fysiske aktiviteter, musik etc. Vi oplever, at samspillet der opstår igennem ”det fælles tredje” binder deltagerne sammen, hvilket styrker og udvikler relationer og følelse af fællesskab. Fælles aktiviteter giver mulighed for at udvikle kommunikation, at udtrykke følelser, at samarbejde – give plads til andre, spejle sig, vendte på tur og lytte.
Temaet sætter også fokus på relationer generelt. Hvem er familie, venner, bekendte og fremmede? Og hvad betyder denne relation i forhold til fx. hvem man giver hånd, krammer eller kysser?

Metoder: Trin for trin, kat-kasse, rollespil, sanglege, praktiske opgaver og aktiviteter.

Tema 3 : Sociale kompetencer i fællesskaber

Børn udvikler sig socialt, emotionelt og kognitivt når de samarbejder og interagerer sammen. På Specialskolen Bramsnæsvig ser vi derfor samarbejde og evnen til at indgå i fællesskaber, som vigtige kompetencer. Vi støtter vores elever i, at indgå tillidsfuldt i fællesskaber og opnå tryghed ved andre i fællesaktiviteter. Vi arbejder på, at styrke eleverne i at tage hensyn, indgå kompromiser med andre, vise forståelse og respekt.
Gennem aktiv deltagelse i fællesskabet støtter vi vores elever i, at udvikle identitet og indgå i relationer. Med konkrete, enkle øvelser og dialoger arbejder vi henimod at klæde eleverne på til, også at indgå i fællesskaber udenfor skolen og hjemmet.

Metoder: Trin for trin, kat-kasse, rollespil, sanglege, praktiske opgaver og aktiviteter.

Tema 4: Seksualitet

Seksualitet og en nysgerrighed omkring kroppen, er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Seksualitet er ikke kun synonym for seksuelle aktiviteter, men er lige så meget det der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Den udtrykkes i måden vi føler, bevæger os, rører og bliver rørt ved. Forståelse for egen seksualitet og udlevelse af denne, kan påvirke den enkeltes sundhed, trivsel og livskvalitet. I undervisningen bliver der også gennemgået bevidstheden om egen krop, samt kroppens forandring fra barn til voksen.

Metoder: billeder, film, rollespil, Trin for Trin, KAT-kasse, tegninger, sanselige lege og sociale historier.
Temaet omkring seksualitet suppleres af seksualundervisning og – vejledning af ekstern seksualvejleder.

Leg

Mange erfaringer viser, at leg udgør en kæmpe forskel i forhold til børns trivsel og følelsesmæssige udvikling. Gennem hensigtsmæssig leg styret af voksne kan indadvendte og usikre børn blive mere livlige, deltagende og engagerede. Gennem leg og gode relationer lærer børn at indgå i livets mange udvekslinger. Udvikling af samhørighedskabende fællesskaber udvikles også ofte gennem leg og hjælper børn med at udvikle relationer. Legende aktiviteter/interaktioner understøtter på forskellig vis den sansende, følende og tænkende hjerne. På specialskolen Bramsnæsvig bruger vi differentierede legende aktiviteter til at understøtte og udvikle sociale, følelsesmæssige og personlige kompetencer alt afhængig af hvilket niveau barnet befinder sig på.