Specialskolen Bramsnæsvig

Neuropædagogik

I vores pædagogiske praksis og læringsmiljø tager vi udgangspunkt i neuropædagogik, som kan beskrives som anvendt neuropsykologi i praksis. Neuropædagogik skal ses som en forståelsesramme, hvormed vi anskuer barnets udfordringer og kompetencer set i forhold til eventuelle neurologiske dysfunktioner, kognition, perception og funktionsniveau.

Målrettet og intensiv stimulering af hjernen hos børn og unge med særlige behov fremmer udvikling og øger livskvalitet. Det fordrer, at alle medarbejdere arbejder med samme forståelsesgrundlag og en fælles målsætning. Alle medarbejdere vil derfor i deres ansættelse, gennemgå et diplommodul i “Neuropsykologi og neuropædagogik” på Neuropædagogisk Kompetencecenter under UCN.

Gode relationer og anerkendende tilgang skaber motivation og grundlag for al pædagogisk praksis og læring. Barnets hverdag tilrettelægges udfra en helhedstænkning, hvor barnets individuelle behov er i centrum. Ved at kortlægge barnets ressourcer, udfordringer og vilkår, har vi mulighed for at møde barnet med de rette forventninger og i en anerkendende relation.

Vores hensigt er at hjælpe barnet til størst mulig udvikling intellektuelt, fysisk/motorisk samt socialt og følelsesmæssigt gennem stimulering af de sansende, følende og tænkende lag i hjernen. Vi tilstræber at hjælpe den enkelte til at lære gode mestringsstrategier, dvs. at give redskaber til at håndtere dagligdagens forskellige udfordringer samt at fremme mentaliseringsevnen (empati og forståelse for sig selv og andre). Barnet vil hermed kunne opnå størst mulig selvstændighed og udvikle sociale kompetencer, så barnet kan begå sig videre i livet, efter endt skoleforløb på Specialskolen Bramsnæsvig.

HVAD ER NEUROPÆDAGOGIK?

Neuropædagogik bygger på viden om hjernen. Via iagttagelser og neuropædagogisk analyse kortlægges barnets ressourcer samt områder hvor barnet er i udfordringer. Det gælder fx. områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne, motorik og social funktion.

Målet er at beskrive de områder i hjernen, hvor den enkelte er skadet eller hvor kommunikationen i det neurale netværk er nedsat. Vi arbejder med årsager frem for symptombehandling. Evaluering af det enkelte barn udfra vores neurologiske profil, hjælper os med at kortlægge de områder i hjernen, som kræver en særlig intensiv stimulering og tilgang. Der arbejdes derfor med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og kompetencer, hvilket betyder, at viden om de fysiske, psykiske og sociale læreprocesser er et centralt omdrejningspunkt.

Neuropædagogikken har fokus på, at koble det, der sker i konkrete situationer mellem mennesker, i forhold til det, der sker i vores hjerner, og hvilken betydning det har at blive mødt og forstået. Relationer mellem mennesker har ikke alene stor betydning for social udvikling men også for opbygning af tillid, tryghed og lysten til at lære – motivation.

Centralte omdrejningspunkter i neuropædagogikken er dels at kvalificere kommunikationen, udvikle mestringsevner, samt at have fokus på den enkeltes livskvalitet gennem lærings- og udviklingsprocesser

Kilder:

Hart, Susan: Hjerne, Samhørighed, Personlighed. Introduktion til neuroaffektiv udvikling. Hans Reitzels Forlag.

Thybo, Peter: Neuropædagogik. Hjerne, liv og læring. Hans Reitzels Forlag.

Bauer, Joachim: Hvorfor jeg føler det du føler. Intuitiv kommunikation og hemmeligheden ved spejlneuroner

Scroll to Top