Specialskolen Bramsnæsvig

Til sagsbehandlere

Specialskolen Bramsnæsvig er et skole- dagbehandlingstilbud.
Vi tilbyder desuden STU, Samværs- og aktivitetstilbud §104 samt døgn og aflastning.

Kære sagsbehandler

Formålet med denne beskrivelse er at give et hurtigt overblik over, hvad vi tilbyder på Specialskolen Bramsnæsvig.

Du er derfor altid velkommen til at kontakte os på 4643 8676 eller på info@bramsnaesvig.dk

Kort om vores skole og visitation

Vores målgruppe adskiller sig fra de mere traditionelle dagbehandlingstilbud.

Specialskolen Bramsnæsvig er et skole- dagbehandlingstilbud til børn og unge med fysisk og/eller psykisk handicap. Skolen er godkendt under både servicelovens § 52, stk. 3 nr. 3 og folkeskolelovens § 20, stk. 5.

På skolen tilbydes specialundervisning efter Folkeskoleloven § 3, stk. 2, jf. § 20, stk. 2.

Visitationen til skolen sker på grundlag af en Pædagogisk, Psykologisk Vurdering (PPV), der beskriver børnenes behov for specialundervisning.

Børnene på en dagbehandlingsskole visiteres på baggrund af en børnefaglig undersøgelse efter servicelovens § 50 og en handleplan efter serviceloven § 140. Handleplanen danner grundlag for den behandlingsmæssige indsats i dagbehandlingstilbudde.

Der træffes således altid en samlet afgørelse om visitation til skolen.

Det er Specialskolen Bramsnæsvigs opgave at omsætte målene i børnenes handleplaner til praksis. Status- og udviklingsrapporter beskriver hvordan, der arbejdes med og følges op på de enkelte mål for børnenes udvikling ift. undervisning og behandling.

Ved skolestart udarbejdes en detaljeret neurologisk udviklingsprofil, som danner grundlag for barnets undervisnings- og behandlingsplan. Den neurologiske profil evalueres og opdateres løbende og præsenteres på status- og handleplansmøder.

Vi arbejder ud fra en neuropædagogisk forståelsesramme med fokus på udvikling og trivsel for den enkelte. Behandlingsdelen rummer sansemotorisk træning, fysio-, og ergoterapi, social læring, sund kost og relationsarbejde. Vi arbejder tæt sammen med familierne, som vi vejleder og støtter ift. deres barn.

Ved alle status- og handleplansmøder er der fokus på disse mål, og de justeres løbende.

Kommunerne kan visitere børn til Specialskolen året rundt.

PPR i Lejre Kommune deltager i et årligt status-, og revurderingsmøde sammen med barnets sagsbehandler.

Opfølgningen på barnets handleplan sker to gange årligt.

Skolen er et heldagstilbud.

Åbningstiden er:

Mandag til fredag kl. 8.00 – 14.00

SFO alle dage 14.00 – 16.00

Lukkedage: Skolen er kun lukket 2 uger i sommerferien. Det er uge 29 – 30. Skolen er desuden lukket mellem jul og nytår, på helligdage, samt fredagen efter Kr. Himmelfartsdag.

Takst

Vores takst er sammenlignelig med andre specialskole tilbud i vores område. Vi har differentieret takst, som forhandles alt efter barnets funktionsniveau og behov for støtte.

Vores målgruppe

Vores målgruppe adskiller sig fra de mere traditionelle skole- dagbehandlingstilbud og favner børn og unge med generelle udviklingshandicap f.eks. CP, autisme, ADHD, Down Syndrom, Rett Syndrom, kommunikationshandicap, multiple funktionsnedsættelser o.a.

Målgruppen er kendetegnet ved at de har brug for en struktureret hverdag med kendte voksne i en tryg ramme. De har brug for støtte og vejledning dagen igennem, hvor relationsarbejdet er afgørende for barnets trivsel og udvikling. Størstedelen af vores nuværende elever trives bedst i små grupper på 4-8 elever.

Vores værdier

Alle børn/unge/voksne har potentiale til udvikling, uanset graden af udfordringer eller skader i hjernen.

Vi er velfunderet teoretisk i vores neuropædagogiske praksis; og er altid åbne og nysgerrige på nye tendenser og forskning inden for det neuropædagogiske felt.

Alle børn/unge/voksne er unikke og har vidt forskellige individuelle behov i alle forhold – ikke mindst i det pædagogiske udviklingsmiljø.

I det daglige arbejde med børnene, sikrer vi et fælles grundlag som udgangspunkt for vores pædagogiske praksis – altid tilrettet det enkelte barn/ung/voksen.

Gode relationer og anerkendende tilgang, skaber motivation og grundlag for al pædagogisk praksis og læring. Barnets hverdag tilrettelægges ud fra en helhedstænkning, hvor barnets individuelle behov er i centrum.

Ved at kortlægge barnets ressourcer, udfordringer og vilkår, har vi mulighed for at møde barnet med de rette forventninger og i en anerkendende relation.

Vores hensigt er at hjælpe barnet til størst mulig udvikling intellektuelt, fysisk/motorisk samt socialt og følelsesmæssigt gennem stimulering af de sansende, følende og tænkende lag i hjernen.

Vi tilstræber at hjælpe den enkelte til at lære gode mestringsstrategier, dvs. at give redskaber til at håndtere dagligdagens forskellige udfordringer samt at fremme mentaliseringsevnen (empati og forståelse for sig selv og andre).

Barnet vil hermed kunne opnå størst mulig selvstændighed og udvikle sociale kompetencer, så barnet kan begå sig videre i livet, efter endt skoleforløb på Specialskolen Bramsnæsvig.

Dokumentation af vores undervisnings- og behandlingsarbejde

PPR skal minimum en gang om året revurdere behovet for den specialpædagogiske indsats og kan i den forbindelse opdatere PPV`en ved behov.

Sagsbehandler skal minimum to gange årligt følge op på handleplanen.

Til statusmøderne fremsender Specialskolen Bramsnæsvig opdateret status- og udviklingsrapport samt neurooverblik og på møderne fremvises desuden relevant videodokumentation fra barnets skoledag.

På statusmøderne deltager fra Specialskolen Bramsnæsvig, altid en afdelingsleder og/eller skoleleder. Derudover deltager relevante lærere/pædagoger.

En repræsentant fra PPR Lejre, deltager i de årlige status-, revisiteringsmøder.

UU-vejleder deltager i alle udskolingsmøderne.

Vi står altid til rådighed ved uddybende spørgsmål.

Kontakt

Kontakt os på skolens hovednummer 4643 8676 eller direkte til skoleleder Pia Holm på 2148 2308.

Scroll to Top